12/6 1921 – Marineforeningen bliver stiftet

Marineforeningen stiftes og den første bestyrelse på 9 mand var: Konsul Jacobsen (formand), Kaptajn Weber- Hansen (næstformand), Skibsminør Francke (sekretær), Inspektør Bork (kasserer) samt Kaptajn Møller, Fabrikant Larsen, Hotelejer Dalgaard, Fiskeeksportør Madsen og Skipper Hansen.

15/6 1921 – Marineforeningen får sit første flag

På Valdemarsdag fik Marineforeningen sit første flag, der blev behørigt indviet på Havnepladsen foran hotel Cimbria og derefter var forest i en procession til pavillonen i Plantagen.

1921 – Marineforeningen modtager Lods Gustav Thostrup

Marineforeningen modtog Lods Gustav Thostrup, der var ankret op ud for Frederikshavn med sit skib Teddy, der i Grønland havde bjerget Dagny-ekspeditionen.

Der blev taget initiativ til en æresaften for veteraner fra 1864-krigen. Her modtog 6 frederikshavnere, der havde gjort krigen med mod prøjserne Marineforeningens hæderstegn.

1921 – 1939

Besøg i Marinestuen på Hotel Hoffmann af Arveprins Knud, der gjorde tjeneste på inspektionsskibet Argus i 1920-erne. Udover Arveprinsen deltog skibets officerer med damer.

Marineforeningen opbyggede i årene mange traditioner både indadtil og udadtil. Blandt andet kan nævnes den årlige torskespisning med damer. Man slog glas, flaget hejstes og blev nedhalet under rette ceremoniel og kongesangen blev sunget.

Konsul E. Jacobsen, som var foreningen første formand døde i 1925 og var blevet afløst på formandsposten af Fabrikant A. Larsen, som allerede i 1925 blev afløst af Kaptajn Weber-Hansen, der var formand indtil 1940.

I disse mange år havde Marineforeningen og Sejlklubben fælles formand og bestyrelsen gjorde meget for at leve op til den del af formålet, som hedder “kammeratligt samvær, hvor gamle minder genopfriskes”, idet protokollen omtaler den ene velbesøgte festlige sammenkomst efter den anden.

En aktivitet Marineforeningen gjorde meget ud af var at modtage besøg af danske og udenlandske marinere, når de var på besøg i byen.

1940 – 1945 – Krigsårene

Der var i sagens natur en lav aktivitet, men alligevel formåede marineforeningen at gøre en forskel. Foreningen blev brugt til at skabe sammenhold med sommerudflugter og mange sammenkomster i Marinestuen i løbet af vinteren. Sammenkomsterne blev brugt til at hylde fædrelandet og et nifoldigt hurra for majestæten, tidens samlingsmærke, Kong Christian den X. Sangen “Der var et yndigt land” fik ekstra kraft i linjen “og gamle Danmark skal bestå”.

Årene manede til sammenhold og Marineforeningen fik en kraftig medlemstilgang i krigsårene. Vores daværende formand inspektør Francke døde i 1944 og blev afløst af maskinmester Kaj H. Jensen, der fik opgaven med at få Marineforeningen igennem det sidste svære krigsår.

Befrielsesåret blev i 1945 markeret med en storstilet fest i Møllehuset, hvor der var repræsentation af Den Danske Marine og den britiske Navy.

Efterkrigsårene

Tiden umiddelbart efter krigen blev lidt matte – der skete så mange ting i samfundet. Så protokollen fra dengang siger mere om fastholdelse end om mange nye aktiviteter.

1950’erne – De udadvendte år

De private hjem blev åbnet for en dag for danske og engelske orlogsgaster, så de kunne fornemme hjemlig hygge og kultur – en aktivitet Marineforeningen høstede megen hæder for.

Arrestforvarer Vissing Kjeldsen var formand i 1950,erne og han medvirkede stærkt til, at Marineforeningen blev udadvendt i sit virke. Blandt andet gennem utallige besøg af flådemandskab i marinestuen og utraditionelle fester – af de sidste kan nævnes en fastelavnsfest for voksne. I protokollen står ” Man havde som vanlig fremtryllet en fastelavnstønde formet som en vager, der blev hængt op i loftet, og midt i salen var der opsat en tro kopi af Hals Barre fyr, der med sit røde og grønne lys skinnede på den ophængte pynt. Jo fantasien fejlede ikke noget hos vores forgængere.

Hovedforeningen var også opmærksom på, hvad de nu gik og lavede deroppe i Frederikshavn – der var jo liv i lange baner.

Marineforeningen adopterede Huntfregatten Valdemar Sejr under stor bevågenhed fra by og presse.

Siden hen adopterede Marineforeningen i Frederikshavn Minelæggeren Fyen – som dog nu er udfaset af flåden.

1960’erne

Her fik Marineforeningen for første gang sit eget blad – Kompasset. Et blad, som blev genoplivet mange år senere og som var i drift indtil 2003.

Medlemstallet vokser fra 100 til over 200, så der var grøde og liv i foreningen. Vi var stolte over medlemsfremgangen – og ikke mindst set i lyset af, at Flådestation Frederikshavn skulle indvies.

I midten af 1960,erne blev Danmarks Marineforenings blad “Under Dannebrog” trykt på Frederikshavn avis i en 3-årig periode.

1970’erne

Marineforeningen i Frederikshavn løb ind i en stagnationsperiode, primært grundet mange flytninger af vores hjemsted for Marinestuen og økonomien skrantede en del.

Vi havde dog kræfter til at stå fadder til statuen af søhelten Tordenskjold på et møde på Søværnets Reserveofficersskole.

1980’erne

Fra 1962 til 1980 var foreningens formand Forvalter Georg Petersen. Georg Petersen afgår ved døden i 1980 og bliver afløst af Restauratør Svend S. Nielsen, som allerede inden sin formandstid havde gjort meget for Marineforeningen, idet han havde lagt Marinestue til i Sejlklubben

I 1981 blev foreningens 60 års jubilæum fejret med en reception i Sejlklubben.

Foreningen var på dette tidspunkt inde i en rolig periode, men det blev mere og mere klart, at Marineforeningen havde behov for eget hus eller egne lokaler.

Medlemstallet var faldet til 70 og deraf naturligt også et mindre aktivitetsniveau.

I 1986 lykkedes at få eget lokale i Danmarksgade 5, hvor Restauratør John Kongsbak var villig til at leje et lokale ud til Marineforeningen. Dette lokale blev sat i stand af mange frivillige hænder og det viste sig hurtigt, at et fast tilhørssted også havde indflydelse på medlemstilgangen og på kort tid havde foreningen et medlemstal på 170. Marineforeningen fik i den anledning Hovedforeningens medlemsskrue for at være den afdeling, som havde haft den største medlemsfremgang.

1990’erne

1990,erne. Lokalerne i Danmarksgade blev lidt trængte til møderne og bestyrelsen kikkede sig om efter mere egnede lokaler. Det lykkedes i 1995, hvor vi købte det tidligere missionshus i Søndergade 184. Og dette hus på 250 kvm. danner i dag baggrund for marineforeningens aktiviteter i Frederikshavn.

Huset er smukt renoveret og er udstyret med mange maritime effekter – en virkelig god ramme for kammeratskabet og livet i Marineforeningen.

Frederikshavn Marineforening var værtsby for sendemandsmødet i 1996.

Marineforeningen tog initiativ til opsætning af en plade på Mindeankret på Kirkepladsen i samarbejde med Flådestation Frederikshavn og kommunen for at mindes indsatsen den 19. august 1943, hvor flåden sænkede sig selv.

I 1995 blev Forretningsfører Knud Erik Qvick valgt som formand.

2000’erne

I årtiet begyndte vi med at have Dannebrogs besætning ude i stuen om eftermiddagen, efter endt togt, til foredrag om Marineforeningen, og der serveredes pølser med øl/vand. Om aftenen holdt besætningen deres egen afskedsfest.

Dette er blevet en tradition, der siden er blevet gentaget år efter år.

En anden tradition var Nytårskur, hvor Søværnet, bystyret, samarbejdspartnere samt maritime virksomheder deltog. Formålet er at udveksle erfaringer til gavn for Søværnet, Byen og de tilknyttede maritime virksomheder.

Energimæssigt gik vi fra oliefyr til fjernvarme.

Marineforeningen fejrede sit 80 års jubilæum 12. juni 2001 med en storstilet fest med blandt deltagelse af landsformand Otto Lictenberg med frue.

Marinehuset er i de seneste år blevet renoveret både udvendigt og indvendigt, bl.a. er murstenene blevet pudset op, der er isat ny hoveddør, lavet nyt herretoilet, lavet dør ud til haven, hvor der er anlagt en flot grill-terrasse.

Og så er Marineforeningen gået ind i EDB-alderen med PC og egen hjemmeside.

I 2005 blev der dannet en kvindeklub – men denne blev igen opløst i 2007.

2010’erne

Marinespecialist Hans Jørgen Westermann afløste Knud Erik Qvick som formand i 2015. Efterfølgende blev Knud Erik Qvick udnævnt som æresmedlem af Frederikshavn Marineforening.

I årtiet fortsatte arbejdet med yderligere forbedringer af vores Marinestue – nye vinduer, loftisolering og senest er vores terrasse blevet overdækket og i vinterhalvåret lukket til i siderne. I kolde perioder holdes varmen ved varmeblæsere.

Vi fik installeret varmt vand i hanerne på håndvaskene ved toiletterne.

I 2016 indfriede vi kreditforeningslånet, så de basale udgifter er nu forbrug og vedligeholdelse af Marinehuset.

2020’erne

I 2020 afløste Seniorsergent Preben Olsen, Hans Jørgen Westermann som formand.

Nytårskur, hvor Søværnet, bystyret, samarbejdspartnere samt maritime uddannelsesinstitutioner og virksomheder deltog, blev genoptaget.
Og så kom Coronaen – – -.

Siden 2017 har vi arbejdet med planlægningen af vores 100-års jubilæum den 12.6 2021. Det bliver en minderig dag – fantastisk at Frederikshavn Marineforening har eksisteret i 100 år.

Lidt om fremtiden

Vi er i øjeblikket 162 medlemmer – og det skal der fremover gøres noget ved, ligesom foreningen også trænger til lidt generationsfornyelse. Så arbejdet går i gang med at finde nye medlemmer, der lever op til vores værdier: At ære og respektere De maritime værdier i Søværnet og Søfarten i det hele taget, plus respekten for Kongehuset og Det danske flag og som kan se sig selv i en kammeratskabsforening som Marineforeningen.

Vi vil gerne kunne tilbyde alle i Det Blå Danmark et medlemskab, der både giver vores værdier videre, men samtidig også giver mulighed for andre aktiviteter i vores Marinestue end de gængse – og det direkte mål er en satsning på yngre, der så naturligt engang er dem, der overtager videreførelsen af Frederikshavn Marineforening.